Zašto Srbija?

 • KUĆA NAJVEĆIH GRINFILD INVESTICIJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Srbija je izrasla u jednu od najpoznatijih investicionih destinacija centralne i istočne Evrope. Spisak vodećih stranih investitora je proširen vodećim svetskim kompanijama i banakama kao što su FIAT, Coca-Cola, Gazprom, Intesa Sanpaolo, Microsoft, Telenor, BOSCH, Siemens, Panasonic, Schneider Electric, NCR, STADA, Continental, Swarovski, Michelin, Telenor te više od 500 kompanija iz celog sveta, a što je Srbiji donelo oko 26 milijardi dolara stranih direktnih investicija počevši od 2000. godine.

U januaru 2014. godine Srbija je zvanično počela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Kao jedna od dokazanih vodećih investicionih destinacija u centralnoj i istočnoj Evropi, Srbija se sve više nameće sa ključnim prednostima koje uključuju kvalifikovan ljudski kapital i bescarinski pristup na 15% svetskog tržišta tj. 1 milijardu stanovnika.

Pored toga što je međunarodno priznati lider u poslovnim reformama, Srbija nudi sledeće investicione pogodnosti:

 • Strateška geografska lokacija

Geografski položaj Srbije se nalazi na Balkanskom poluostrvu i predstavlja pravu vezu između istoka i zapada Evrope, kao i Južne i Severne Evrope. Nalazi se na granici EU i raskrsnici panevropskih koridora 10 i 7, te ima stratešku poziciju za tržišta Evrope, Azije i Bliskog Istoka. Osim toga, zahvaljujući svom položaju na geografskoj granici između Istoka i Zapada, Srbiju često nazivaju kapijom Evrope.

 • Pogodan i konkurentan poreski sistem

Poreski sistem u Srbiji karakterišu niske poreske stope i kao takav je veoma pogodan za poslovanje. Porez na dobit je jedan od najpovoljnijih u Evropi, a porez na dodatu vrednost i porez na zarade iznose manje nego u većini država Centralne i Istočne Evrope.

Važeće poreske stope u Republici Srbiji date su u sledećem pregledu:

PORESKE STOPE U SRBIJI
POREZI ZA PRAVNA LICAStopa u %
Porez na dobit15.00%
Porez na dividende, udele u dobiti, autorske naknade, kamate i kapitalni dobitak20.00%
POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV)Stopa u %
PDVOpšta stopa20.00%
Posebna stopa10.00%
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJEStopa u %
Doprinosi za socijalno osiguranjePenzijsko i invalidno osiguranje14.00%
Zdravstveno osiguranje5.50%
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti0.75%
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (FIZIČKIH LICA)Stopa u %
Zarade i prihodi od samostalne delatnosti10.00%
Prihodi od kapitala i kapitalni dobici15.00%
Autorska prava, nepokretnosti, dobici od igara na sreću i ostalih prihoda20.00%
Godišnji porez na dohodak10% | 15%

Za potrebe upoređivanja, na raspolaganju vam stoji GLOBALNI PORESKI PREGLED, izrađen od strane DFK International-s, sa detaljima o poreskim stopama i režimima ostalih zemalja.

Srbija investitorima nudi značajne poreske olakšice.

 • Poresko oslobođenje poreza na dobit pravnih lica

Kompanije su oslobađene plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od 10 godina, počev od prve godine u kojoj prijave oporezivi dobitak, ukoliko investiraju u osnovna sredstva iznos koji prelazi milijardu dinara (9 miliona evra) i zaposle najmanje 100 novih radnika tokom investicionog perioda.

 • Prenos iz gubitaka

Gubici ostvareni iz poslovnih, finansijskih i neposlovnih transakcija, utvrđeni u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizlaze kapitalni dobici i gubici, mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u godišnjem poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

Ako je poreski obveznik već platio porez na dobit ostvaren u inostranstvu, stiče pravo na poreski kredit u Srbiji za već plaćen iznos poreza. Isto pravo uživaju poreski obveznici koji ostvaruju prihod i plaćaju porez na dohodak građana u nekoj drugoj zemlji, pod uslovom da postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa tom zemljom.

 • Umanjenja za godišnji porez na dohodak građana

Građani koji nisu državljani Republike Srbije, godišnji porez na dohodak građana plaćaju ako su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez. Poreska stopa je 10 % za godišnji prihod ispod iznosa 6 puta prosečne godišnje zarade u Srbiji i 15% za godišnji prihod preko iznosa 6 puta prosečne godišnje zarade u Srbiji. Oporezivi prihod za poreslog obveznika je dodatno umanjen za 40 % od prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji za poreskog obveznika i za 15 % od prosečne godišnje zarade za svakog izdržavanog člana porodice. Ukupan iznos umanjenja ne može preći 50% oporezivog prihoda.

 • Oslobođenja poreza na dodatu vrednost u slobodnim zonama

Prihodi ostvareni preko poslovnih aktivnosti u slobodnim zonama u Srbiji su oslobođeni od poreza na dodatu vrednost. Postoji šest slobodnih zona u Srbiji: Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Kragujevac i Pirot. Još tri zone se pripremaju u sledećim gradovima: Niš, Smederevo i Užice. Strane kompanije mogu osnovati slobodnu zonu u privatnom vlasništvu na osnovu projekta odobrenog od strane vlade Republike Srbije.

 • Bescarinski uvoz sirovina i poluproizvoda

Strani investitori u Srbiji mogu da uživaju pogodnosti slobodne trgovine i uvoza sirovina i repromaterijala za izvozno orijentisanu proizvodnju. Ova pogodnost može da se postigne poslovanjem u jednoj od slobodnih zona u Srbiji ili po dobijanju dozvole od carinskih organa za spoljnoprerađivačku proizvodnju. U oba slučaja gotovi proizvodi moraju biti 100 % usmereni ka izvozu.

 • Bescarinski uvoz mašina i opreme

Strani investitori su oslobođeni od plaćanja carine na uvezenu opremu koja predstavlja učešće stranog investitora u kapitalu društva u Srbiji.

 • Lokalni podsticaji

Širok spektar podsticaja je dostupan na lokalnom nivou, a varira u obimu i veličini od jednog do drugog grada ili opštine. Standardni lokalni podsticaji uključuju:

 • oslobođenje ili umanjenje naknade za gradsko građevinsko zemljište, uključujući i mogućnost plaćanja na rate, uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije; i
 • Izuzeće ili popust za jednokratno plaćanje naknade za naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta.

 • Olakšice za poreze i doprinise na zarade

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, od 1. jula 2014. godine poslodavac - pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 30. junom 2016. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza i plaćenih doprinosa i to:

 • 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa 9 novozaposlenih lica,
 • 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica,
 • 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

 Gore pomenute olakšice poslodavac može ostvariti ako zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. mart 2014. godine.

 • Slobodan carinski pristup na 15% svetskog tržišta

Pokretanje biznisa u Srbiji omogućava bescarinski izvoz na tržište od  milijardu ljudi. Pored koristi od slobodne trgovine sa Evropskom unijom, Srbija je jedina zemlja van zajednice nezavisnih država koja uživa sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom i predstavlja žiranta slobodno trgovinskih sporazuma sa Turskom, EFTA, Belorusijom i Kazahstanom.

 • Atraktivni investicioni podsticaji

Pored postojećih prednosti, kao što su strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 15%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija nudi i finansijsku podršku investitorima.

Sredstva mogu biti dodeljena za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i u strateške projekte u oblasti turizma. Sredstva ne mogu da dobiju investicioni projekti u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstvu, lutriji i igrama na sreću, trgovini, proizvodnji sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih proizvoda, oružja i municije.

 • Multinacionalna i visoko kvalifikovana radna snaga

Srpska radna snaga nudi jedinstvenu kombinaciju visokog kvaliteta, široke rasprostranjenosti i isplativosti. To je jedan od ključnih resursa Srbije za postizanje visokih poslovih rezultata.

Univerziteti i fakulteti u Srbiji proizvode oko 47.000 diplomaca godišnje, od kojih jedna trećina dolazi sa tehničkih univerziteta, a druga trećina sa poslovnih i ekonomskih studija. Tehničko obrazovanje je izuzetno razvijeno uzimajući u obzir da su srednjoškolci među najboljim izvođačima na svetskim takmičenjima u prirodnim naukama, a inženjeri Srbije dobro poznati po svojoj stručnosti na globalnom tržištu rada. Pored toga, stanovnici Srbije su vodeći po znanju engleskog jezika u istočnoj Evropi. Menadžment obrazovanje je takođe unpređeno uvođenjem zajedničkih diplomskih i postdiplomskih programa koje organizuju lokalni univerziteti u saradnji sa renomiranim zapadnim poslovnih školama.

 • Niski režijski troškovi

Poslovno okruženje u Srbiji ima izuzezno niske operativne troškove.

Prosečna plata u Srbiji je dovoljno niska da osigura ekonomičnost u radu. Ukupni troškovi za poslodavce okvirno su manji za 50% u odnosu na zemlje EU iz istočne Evrope. Porezi i doprinosi na zarade iznose okvirno 65% neto zarade, ali poreska opterećenja za poslodavce mogu da se smanje putem različitih finansijskih i poreskih podsticaja kao što je gore pomenuto.

Što se tiče komunalnih taksi, Elektroprivreda Srbije ima 100 % državnog vlasništva i jedini je dobavljač električnom energijom u ovom trenutku. Cena električne energije zavisi od potrošnje dnevne stope koja je u rasponu od  0.0112 do .0487 EUR / kVh .

Kao snabdevač prirodnog gasa u Srbiji, državna kompanija Srbijagas nastavlja svoju cenovnu politiku u skladu sa svetskim cenama naftnih derivata i deviznog kursa američkog dolara. Cena prirodnog gasa se određuje na svakih 15 dana, a trenutno iznosi 0,3057 EUR / m3.

Vodovodne usluge u Srbiji vode se na nivou opštine sa cenama vode postavljenim od strane lokalnih vlasti.