Revizija i srodne usluge

Revizija je osnovna usluga naše firme sa postupcima koji su osmišljeni da pomognu klijentima u ispunjavanju zakonskih obaveza i poslovnih ciljeva. Sa snažnom međunarodnom i nacionalnom reputacijom, naša firma ima iskustva u svim industrijskim sektorima i dodatno je licencirana za obavljanje revizija banaka i finansijskih institucija kao jedna od vodećih revizorskih kuća u zemlji. Ovo u kombinaciji sa bogatstvom informacija stečenim iz poslovanja svakog našeg klijenta tokom dve decenije, omogućava nam da ponudimo poslovni pristup koji se fokusira na važna pitanja i pruža konstruktivna i praktična rešenja na troškovno i vremenski efikasan način.

Naši profesionalci su posebno vešti u upravljanju složenim revizorskim angažmanima velikih regionalnih grupa i njihovih komponenti, kao i u izveštavanju prema revizorima grupe.

Imamo specijalizovani revizorski tim za donacije po ugovorima o grantovima ili ugovorima zasnovanim na naknadama, koje su odobrili međunarodni i domaći donatori, a često ih pružamo bez naknade neprofitnim organizacijama za projekte od značaja i humanih ciljeva.

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Managing Partner and Director