Računovodstvene usluge

Naši klijenti misle o razvitku osnovne delatnosti, a mi o njihovom računovodstvu, štedeći im vremenske i finansijske resurse. Kompletan asortiman usluga eksternog računovodstva pružamo velikim sistemima i novoosnovanim kompanijama. Mi brinemo o ispunjavanju svih zakonskih obaveza izveštavanja, obezbeđujemo specifične računovodstvene informacije za donošenje odluka, identifikujemo poreske rizike i prilike za poreske uštede i sprovodimo kontrolu u ime osnivača i rukovodstva.

Naši klijenti imaju osećaj da su naši stručnjaci sastavni deo njihovog tima koji su u svakom trenutku na svom radnom mestu kao odane i profesionalne računovođe, pružajući im sledeće usluge:

 • Finansijsko i robno knjigovodstvo
  • Evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna
  • Prikupljanje celokupne dokumentacije na mesečnom nivou
  • Prikupljanje i obrada finansijske dokumentacije potrebne za izveštajni paket
  • Kontrolisanje ispravnosti dobijene dokumentacije
  • Knjiženje prema dnevno obavljenim transakcijama i u skladu sa računovodstvenim principima i MRS/MSFI
  • Usaglašavanje mesečnih/kvartalnih i godišnjih bilansa sa odgovarajućom dokumentacijom
  • Ažuriranje i vođenje registra osnovnih sredstava, uz obavezno mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom
  • Usklađenost dokumentacije i knjiženja sa domaćim računovodstvenim standardima i propisima
  • Izrada računovodstvenih politika
  • Evidentiranje troškova po mestu/nositelju

 • Izveštavanje i kontrolu
  • Prezentovanje glavne knjige, probnog bilansa, bilansa uspeha, bilans stanja, transakcija sa povezanim licima i usaglašavanje na mesečnom/kvartalnom/godišnjem nivou, u skladu sa izveštajnim paketom klijenta i zadatim rokovima
  • Pružanje neophodne podrške klijentu u toku revizije ili druge vrste kontrole u smislu pravilne interpretacije podataka u izveštajnom paketu
  • Izrada mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izveštaja na zahtev menadžmenta, uključujući podatke o kretanjima prihoda i rashoda, promenama novčanog toka, promene kapitala
  • Izrada bužeta

 •  Podršku u uslugama platnog prometa
  • Administriranje u vezi tekućih računa kod domaćih banaka
  • Priprema naloga za plaćanje, elektronska plaćanja i transferi, prema instrukcijama klijenta
  • Preuzimanje izvoda iz banke
  • Komuniciranje i usaglašavanje sa bankom
  • Ostali poslovi iz domena kontrole tokova gotovine

 •  Usaglašenost sa računovodstvenom zakonskom regulativom
  • Usklađenost svih statutarnih izveštaja sa lokalniom zakonskom regulativom i rokovima
  • Sastavljanje i dostavljanje svih mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih i ostalih izveštaja, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije
  • Kontaktiranje nadležnih institucija i pružanje saveta klijentu u skladu sa tim
  • Obezbeđivanje uslova da se revizija izvršava u skladu sa potrebama klijenta i zadatim rokovima i lokalnim zakonodavstvom
  • Pružanje neophodne podrške i asistiranje prilikom revizije
  • Konsalting iz domena finansija i računovodstva, kao i deviznog poslovanja

 •  Usaglašenost sa poreskim propisima
  • Sastavljane i podnošenje svih zakonom predviđenih poreskih obračuna i izveštaja u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodatu vrednost, Zakonu o porezu na dohodak građana, Zakonom o porezu na imovinu i ostalim relevantim propisima iz ovih oblasti

 • Obračun zarada i srodne usluge
  • Vođenje i procesuiranje evidencije o radnim časovima i o prisustva na poslu
  • Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade
  • Izrada mesečnih i godišnjih obračunskih listića
  • Kadrovska administracija i kontakti sa fondovima iz domena socijalnog osiguranja
  • Prijava i odjava zaposlenih
  • Priprema drugih obrazaca i prijava predviđenih zakonom

 •  Obračun i aktuarske usluge dugoročnih rezervisanja za jubilarne nagrade i otpremnine u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 19 - Primanja zaposlenih

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Rukovodeći partner i direktor