Poresko savetovanje

Naša firma klijentima nudi širok spektar integrisanih poreskih usluga primenjujući praktičan pristup koji osigurava poreski optimalnu i efikasnu poresku strukturu u skladu sa lokalnom i/ili međunarodnom regulativom. Garantujemo pouzdane i brze odgovore na vaše zahteve gde važi „pravilo od 24 časa“. Izdvajamo se od drugih po korisnim seminarima i biltenima, zajedničkoj bazi podataka, saradnji sa vodećim advokatskim kancelarijama i univerzitetima, te kontinuiranom ulaganju u vaše i naše zaposlene.

Mi GARANTUJEMO i STOJIMO iza naših stručnih mišljenja i poreskih saveta.

Naši poreski savetnici klijentima pružaju visoko kvalitetne usluge kao što su:

 • Izrada dokumentacije o transfernim cenama u skladu sa lokalnom regulativom i OECD smernicama, koristeći adekvatne metode i preporučene baze podataka za koje posedujemo licencu
 • Međunarodno poresko planiranje
 • Optimizacija poreskog opterećenja prilikom statusnih promena (spajanje, pripajanje, prodaja udela, akcija i sl.) i prilikom planiranja raznih transakcija
 • Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih kupaca (poreski due diligence)
 • Identifikacija pripadajućih poreza prilikom određenih finansijskih transakcija (završenih i budućih)
 • Poresko planiranje kompletnog poslovanja
 • Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom
 • Pitanja vezana za zapošljavanje nerezidenata
 • Poreska revizija i kontrola internih poreskih procedura
 • Pregled ugovora i značajnijih transakcija sa analizom poreskih implikacija
 • Davanje stručnih mišljenja o određenim transakcijama i tumačenje propisa
 • Hitna telefonska podrška za osnovna poreska pitanja
 • Usluge obaveštavanja o aktuelnim promenama poreskih propisa

 • Direktno oporezivanje – savetovanje u oblasti primene zakonske regulative iz oblasti poreza na dobit i poreza na dohodak građana, što može uključiti:
  • Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
  • Sastavljanje poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca u skladu sa zahtevima lokalnih poreskih propisa
  • Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena, mogućnostima za korišćenje poreskih olakšica
  • Planiranje oporezivanja naknada zaposlenih i lica koja nisu u radnom odnosu
  • Identifikovanje vrsta poreza kojima podleže određena transakcija sa fizičkim i pravnim licima

 •  Indirektno oporezivanje - savetovanje u oblasti primene zakonske regulative iz oblasti poreza na dodatnu vrednost i akciza, što može uljučiti:
  • Razmatranje mogućih opcija pri izvršenju poreskih obaveza klijenta po pitanju poreza na dodatu vrednost
  • Preventivna kontrola podataka iskazanih u mesečnim PDV prijavama
  • Stručna mišljenja vezana za oporezivanje raznih transakcija
  • Stručna pomoć o pravnim lekovima nakon kontrola od strane poreskih vlasti
  • Sastavljanje prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa u vaše ime

 • Praćenje poslovanja i usaglašenosti privrednih subjekata sa važećom poreskom regulativom u svim vrstama poreza
 • Obuka upravljačkih struktura klijenata u oblasti svih vrsta poreza
 • Prijavljivanje i oporezivanje ekspatrijata

 • Podrška kod poresko-kaznenih postupaka:
  • Podrška u poresko pravnim postupcima
  • Podrška u izvšnom postupku
  • Stručna mišljenja za finansijska krivična dela
  • Analiza rizika poreskih aranžmana po krivičnom zakonu
  • Podrška advokatskom timu u krivičnom postupku

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Rukovodeći partner i direktor