Forenzičke usluge

Nema dana da se u medijima ne piše o finasijskim prevarama i malverzacijama. Istraživanja i ankete ocenjuju da prosečna kompanija gubi 5% prihoda svake godine usled prevara. Ako ovaj procenat primenimo na bruto svetski proizvod, dobijamo potencijalne projektovane globalne gubitke usled prevara od skoro 3.7 triliona dolara.

Projektovati gubitke na nacionalnom nivou nije zahvalno ali našim klijentima i nalogodavcima možemo pomoći da se gubici smanje i/ili nadoknadi nastala šteta.

U našem timu imamo eksperte sa međunarodno priznatim licencama ovlašćenog forenzičara finansijskih prevara (CFE) i akreditovanog forenzičkog računovođe (Cr.FA), kao i stručnjake sa više od tri decenije iskustva u sudskom veštačenju ekonomske i finansijske struke.

Pored otkrivanja prevara, utvrđivanja dokaza i procene nastalih šteta, naši stručnjaci daju savete koji su pre svega preventivnog karaktera u funkciji suzbijanja neprijatnih iznenađenja i čuvanja reputacije.

Kroz interdisciplinarni pristup koji kombinuje stručnost iz oblasti računovodstva, internih kontrola, forenzičkog računovodstva, poreskog i krivičnog prava te informacionih tehnologija, naši stručnjaci pomažu klijentima da uspostave internu organizaciju koja je orijentisana ka etičkom ponašanju, transparentnosti i efikasnosti, što omogućava efektivnu korporativnu usklađenost.

Naši forenzički eksperti vam mogu pružiti podršku kroz sledeće usluge:

 • Istraga finansijskih prevara
 • Prevencija prevara
 • Suzbijanje prevara
 • Istraga i provera tačnosti finansijskog ili nefinansijskog izveštavanja prema ugovornim stranama u funkciji zaštite autoskih prava
 • Upravljanje rizikom od prevara
 • Procena gubitka i oporavak od prevara
 • Procena dizajna i operativne efikasnosti kontrolnih aktivnosti protiv prevara
 • Savetovanje u vezi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Obuka i uvođenje anti-fraud treninga
 • Finansijski ugovorni sporovi
 • Prekršaji i pronevere zaposlenih
 • Forenzičko računovodstvo
 • Parnična popdrška
 • Veštačko svedočenje u privrednim sprovovima ili međunarodnim arbitražama
 • Akcionarske i transakcijske istrage i sporovi
 • Podrška kod sporova oko intelektualnih svoijna
 • Podrška kod sporova osiguranja
 • Regulatorne istrage i parnice u vezi hartija od vrednosti
 • Provere usaglašenosti sa ugovorima
 • Kompjuterska forenzika
 • Otkrivanje skrivene imovinu

Ključni kontakti

Miloš Mitrić

Rukovodeći partner i direktor